Statut

Stowarzyszenia Wspierania Tradycji i Rozwoju Pomorza

„Pomerania”

 Rozdział I. Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Stowarzyszenie Wspierania Tradycji i Rozwoju Pomorza „Pomerania”, znane dalej  Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Pomerania”.
 • 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Batyń nr 7, gmina Rabino, powiat Świdwin .

 • 3
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem wsi Batyń, gminy Rąbino, powiatu świdwińskiego, obszaru województwa zachodniopomorskiego oraz regionu geograficznego obejmującego obszar Pomorza również w znaczeniu historycznym.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 • 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 • 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudnić pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 • 6

Cele Stowarzyszenia

 1. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz aktywizacji gospodarczej, społecznej turystycznej, kulturalnej i cywilizacyjnej regionu (gminy, powiatu, województwa, euroregionu, współpracy transgranicznej) we współpracy z władzami samorządowymi, administracji państwowej, organizacji pozarządowymi oraz przedstawicielami środowisk biznesu, kultury, sztuki i nauki.
 2. Celem Stowarzyszenia jest także kultywowanie oraz ochrona tradycji społecznej, kulturalnej, architektonicznej, kulinarnej, rolnej, rzemieślniczej, rybackiej, morskiej, naukowej, biznesowej i innej regionu w jego historycznej krainie o nazwie Pomorze.
 3. Celem Stowarzyszenia jest ponadto działalność społeczna, naukowa, publicystyczna, kulturalna i inna mająca na celu integrację środowisk oraz zachowanie tradycji obecnych i dawnych Pomorzan zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.
 • 7

                                   Sposoby realizacji celów:

 1. Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości lokalnej;
 2. Działalność wspomagająca rozwój aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn;
 3. Działalność wspomagająca przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu oraz bezrobociu strukturalnemu;
 4. Działalność wspomagająca rozwój aktywności zawodowej młodzieży oraz innych grup wiekowych, w tym osób określanych mianem 50+;
 5. Działalność wspomagająca walkę z alkoholizmem i patologiami społecznymi oraz wykluczeniem społecznymi.
 6. Działalność wspomagająca osoby niepełnosprawne i seniorów;
 7. Działalność wspomagająca rozwój społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych;
 8. Promocja i wspomaganie nauki, kultury, tradycji regionu, edukacji, oświaty, wychowania i sportu;
 9. Promocja i wspomaganie rozwoju turystyki, agroturystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 10. Badanie i upowszechnianie lokalnej i regionalnej tradycji, kultury, architektury oraz innego dziedzictwa;
 11. Wspomaganie ochrony i rewitalizacji dóbr dziedzictwa architektury i przyrody regionu;
 12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz poprawę jakości życia w regionie;
 13. Działalność w zakresie promocji idei zrównoważonego rozwoju;
 14. Współpraca ze środowiskami Pomorzan w Niemczech, Brazylii, Kanadzie, USA, Australii i innych krajach.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 • 8
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków
 3. zwyczajnych,
 4. wspierających,
 5. honorowych.
 • 9
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową rzeczową i merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
 • 10

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w pracach, zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 • 11

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.
 • 12
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 • 13
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu.
 3. wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

- z powodu rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień      i uchwał Stowarzyszenia,

- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosowanej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 • 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 15

1.Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w                    głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

 1. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 • 16

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w  drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu  stanowią inaczej.

 • 17

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

Walne Zebranie Członków

 • 18

1 . Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 2 lata lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 3. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 5. z własnej inicjatywy,
 6. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 7. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie strategii oraz głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian w Statucie,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

 • 20
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszneia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 • 21

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. planowanie działalności Stowarzyszenia na poziomie operacyjnym,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 7. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania,
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich.

                                                                                                                                          Komisja Rewizyjna

 • 22
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 • 23

           Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 • 24
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 2. składki członkowskie,
 3. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
 4. dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

 • 25

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, konieczne jest działanie jednoosobowe prezesa zarządu lub wiceprezesa.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 • 26

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 • 27
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

                    

 Statut przyjęto uchwałą w dniu 31 stycznia 2015r.

Click edit button to change this text.